SK | DE
Domky u rieky

Ubytovanie v súkromí

Rezervujte si svoju dovolenku

Bootstrap Slider

Ochrana osobných údajov


1. Všeobecné ustanovenia

Milan Omasta – FeMONT, Liptovská Teplá 37, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 35 054 301 ako
prevádzkovateľ rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi
ubytovacie zariadenie, alebo použije našu internetovú stránku. Milan Omasta - FeMONT
zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a robí všetko,
čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.
Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré
nám oznámite.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Milan Omasta - FeMONT zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient
svoj dobrovoľný súhlas.
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich
neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov.
Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketing,
zasielanie hodnotenia služieb ubytovacieho zariadenia na cestovateľských portáloch či na evidenciu v
našom programe stálych hostí.
Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym
rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

3. Bezpečnosť

Milan Omasta - FeMONT uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len
oprávnené a poučené osobyi. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné
opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

4. Osobné údaje detí

Milan Omasta - FeMONT nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov.

5. Vaše návrhy/pripomienky, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Milan Omasta - FeMONT zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom alebo
udeleným súhlasom.

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek
odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do
budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými
údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: Milan Omasta - FeMONT, Liptovská Teplá
37, 034 83 Liptovská Teplá, e-mail: info@domkyurieky.sk
Zároveň nás, prosím kontaktujte vyššie uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje
uchovávali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

6. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej
prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook“).

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte
prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový
prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na
obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server
spoločnosti Facebook Inc, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete
facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky,
Facebook prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z
plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto
informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní
údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k
dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej
stránky na Facebooku môžete prerušiť, ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti
Facebook pred návštevou našich internetových stránok.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

Účele spracúvania osobných údajov
Kategórii spracúvaných osobných údajov,
Identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
Dobe uchovávania osobných údajov: ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
Práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
Práve podať návrh na začatie konania podľa,
Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
Existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, ak:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov,

Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na
spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splanenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie, vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania
založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu , prevádzkovateľ
ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa
jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných
na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným
spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania
osobných údajov došlo k porušeniu jej práv.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv
dotknutej osoby, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:


Bezpečnosť Slovenskej republiky,
Obranu Slovenskej republiky,
Verejný poriadok,
Plnenie úloh na účely trestného konania,
Iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä
predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo
Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia
alebo sociálneho zabezpečenia,
Ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
Predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných
činnostiach,
Monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
Ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
Uplatnenie právneho nároku,
Hospodársku mobilizáciu.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@domkyurieky.sk

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovania osobných údajov: 2 roky

Rezervácia


Poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom rezervácie ubytovania. Milan Omasta - FeMONT
(Domky „U rieky“). Milan Omasta - FeMONT (Domky „U rieky“) po splnení účelu spracúvania
osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, zabezpečí primeranú
úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade dobrými mravmi a bude
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ani iným
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@domkyurieky.sk


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Milan Omasta – FeMONT (Domky „U rieky“)


Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude


Doba uchovania osobných údajov: do skončenia pobytu

Registrácia

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich použitím za účelom registrácie do vernostného systému.
Milan Omasta - FeMONT, Liptovská Teplá 37, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 35 054 301 ako
prevádzkovateľ Domy „U rieky“ vykonať spôsobom, ktoré neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude
obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@domkyurieky.sk


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Milan Omasta – FeMONT (Domky „U rieky“)


Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude


Doba uchovania osobných údajov: 1 rok

Práva poskytovateľa osobných údajov:


Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou
formou na adrese: Milan Omasta – FeMONT, Liptovská Teplá 37, 034 83 Liptovská Teplá.
Poskytovateľ má právo požadovať od Milan Omasta – FeMONT (Domky „U rieky“) prístup k jeho
osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozorného orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v
zmysle § 100 zákona č.: 18/20158 Z.z. o ochrane osobných údajov.