SK | DE
Domky u rieky

Ubytovanie v súkromí

Rezervujte si svoju dovolenku

Bootstrap Slider

Všeobecné obchodné podmienky


Domky „U rieky“

Liptovská Teplá 37, 034 83 Liptovská Teplá

Obchodné meno: Milan Omasta – FeMONT, Liptovská Teplá 37, 034 83 Liptovská Teplá
IČO: 35 054 301
IČ DPH: SK1020485884
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný úrad Ružomberok, č.živ.reg.: ŽO98/000069-4MH/7388

Zmluvné strany

Dodávateľ: Domky „U rieky“, Milan Omasta - FeMONT poskytovateľ ubytovacích služieb
odberateľovi za úhradu (ďalej len „ubytovateľ“).
Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý s ubytovateľom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je
poskytovanie ubytovacích služieb zo strany ubytovateľa na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj
len „odberateľ“ alebo „objednávateľ“ alebo „hosť“).
Uzatvorením zmluvy s ubytovateľom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre ubytovateľa
aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

Rezervácia služieb

Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.
Rezerváciu potvrdzuje objednávateľovi ubytovateľ. Objednávateľ zasiela objednávku výhradne
písomnou formou (email).

Náležitosti, ktoré musí objednávka obsahovať:

- meno, priezvisko a adresu objednávateľa, v prípade právnickej osoby jej názov, adresu sídla, IČO,
DIČ, IČ DPH,
- termín ubytovania od – do,
- počet osôb (dospelých aj deti), u detí aj vek,
- kontaktné údaje objednávateľa (email a telefonický kontakt),
- spôsob úhrady za ubytovacie služby,
- v prípade súkromnej osoby, ako aj právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa fakturačné
údaje.
Ubytovateľ je povinný objednávku spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň a to
potvrdením objednávky (rezervácie), alebo jej zamietnutie.
Na základe písomného potvrdenia objednávky objednávateľom (emailom), ubytovateľ overí možnosť
rezervácie a písomne (emailom) informuje objednávateľa, či je možné rezerváciu potvrdiť alebo nie.
Potvrdením objednávky zo strany ubytovateľa je zmluva týkajúca sa ubytovacích služieb medzi
ubytovateľom a odberateľom uzatvorená. Povinnosť ubytovateľa poskytnúť služby nastane až
zaplatením zálohy.

Ceny a platobné podmienky

Ubytovateľ poskytuje objednávateľovi ceny na základe aktuálneho cenníka ku dňu potvrdenia
objednávky (rezervácie).
Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny ubytovacích služieb počas kalendárneho roka.
Cena uvedená v potvrdení objednávky (rezervácie) je záväzná.

Nárok na zníženie ceny nevzniká objednávateľovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovanie
zverejnená po potvrdení objednávky (rezervácie).
Zľavy a akcie nie je možné kombinovať ani kumulovať.
Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.
Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu alebo obsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto
Všeobecných zmluvných podmienkach, musia byť vopred odsúhlasené ubytovateľom a obidvomi
zmluvnými stranami a potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve alebo v inej
písomnej zmluve.

Zálohová platba

Ubytovateľ má právo žiadať od objednávateľa zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny ubytovacích
služieb so splatnosťou najneskôr do 7 dní od potvrdenie objednávky (rezervácie). Objednávka
(rezervácia) sa stáva záväznou až v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet dodávateľa
služieb.
Najneskôr v deň nástupu na ubytovanie musia byť ubytovacie služby uhradené, ak nie sú ubytovacie
služby uhradené, ubytovateľ nie je povinný ubytovanie poskytnúť.
Dňom pripísania zálohy na účet ubytovateľa, ktorý je vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s., IBAN:
SK52 0900 0000 0000 5660 9237, SWIFT: GIBASKBX je objednávka (rezervácia) zo strany
ubytovateľa potvrdená a záväzná.
Od doby prijatia objednávky objednávateľa až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín
realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade
(faktúre) po ukončení čerpanie ubytovacích služieb. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru
riadne a včas neuhradí, ubytovateľ je oprávnený objednávku (rezerváciu) zrušiť a objednané
ubytovacie služby neposkytnúť.
Zálohovú platbu možno realizovať niektorým z nasledovných spôsobov:
- v hotovosti alebo platobnou kartou,
- prevodom na účet: v Slovenskej Sporiteľni, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0000 5660 9237,
SWIFT: GIBASKBX, variabilný symbol: číslo faktúry,
- platobnou kartou formou on-line rezervácie.

Storno podmienky

Ubytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že
objednávateľ svoju rezerváciu zruší písomne, alebo elektronicky v nasledovných lehotách:
- od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom: 50% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích
služieb,
- od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom: 75% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích
služieb,
- od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom: 90% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích
služieb,
- v deň nástupu na ubytovanie: 100% z celkovej sumy stornovaných ubytovacích služieb,
- pri predčasnom odchode objednávateľa z ubytovania si ubytovateľ účtuje storno poplatok vo
výške 100% z celkovej sumy potvrdených zostávajúcich ubytovacích služieb,
- na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa pri rezerváciách zrušených 21 dní a menej
pred potvrdeným nástupom na ubytovanie vzťahuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej
sumy stornovaných služieb ubytovateľa.

Poskytované ubytovacie služby

Objednávateľ ubytovacích služieb sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 14.00 hod., pokiaľ
nebolo vopred dohodnuté inak.
Ubytovateľ je povinný objednávateľa ubytovať najneskôr do 18.00 hod.
V prípade, ak objednávateľ uskutočnil zálohovú platbu, je ubytovateľ povinný držať rezerváciu
objednávateľ do 22.00 hod. V prípade, ak objednávateľ neuplatní nárok na rezervované ubytovacie
služby ani po tomto termíne, ubytovateľ nie je povinný zálohovú platbu vrátiť objednávateľovi.
Ak objednávateľ nemá potvrdenú rezerváciu písomnou formou, je potrebné sa z jeho strany ubytovať
do 18.00 hod., pokiaľ sa objednávateľ nedohodne inak. V prípade, ak sa objednávateľ neubytuje do
18.00 hod., ubytovateľ môže voľne disponovať kapacitou rezervovanou pre objednávateľa.
Ak sa objednávateľ ubytuje pred 6.00 hod. v deň nástupu na ubytovanie, ubytovateľ si vyhradzuje
právo účtovať noc navyše.
Objednávateľ je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 10.00 hod. V prípade, že
objednávateľ neuvoľní ubytovacie zariadenie do 10.00 hod., je ubytovateľ oprávnený objednávateľovi
účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.
V prípade, ak má objednávateľ potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a ubytovateľ z dôvodu „vis
maior“ ubytovanie objednávateľovi neposkytne, je ubytovateľ povinný objednávateľovi zabezpečiť
primerané náhradné ubytovanie na náklady ubytovateľa.
Ubytovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť objednávateľovi iné
ubytovanie, než ktoré bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
Objednávateľ má právo na poskytnutie ubytovacích služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej
objednávke.
V ubytovacom zariadení nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem
holiaceho strojčeka, sušiču vlasov, prístrojov určených na osobnú hygienu a podobne.
Malé domáce zvieratá je možné ubytovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase ubytovateľa.
Takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody
spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samé v zariadení. Hosť
je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom alebo iným zvieraťom.
Ubytovateľ môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má ubytovateľ k dispozícii voľnú kapacitu.
Ubytovateľ na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku pomoc. Ubytovateľ je oprávnený žiadať od
hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky ubytovania súvisiace s ošetrením hosťa.
Zmluvný vzťah medzi hosťom a ubytovateľom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu.
Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo platobnou kartou.
V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, ubytovateľ má právo
účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.
Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo
dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.
V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, ubytovateľ je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť
vniesol do zariadenia
Ubytovateľ je oprávnený pobyt hosťa ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez
nároku hosťa na vrátenie akýchkoľvek peňazí aj vtedy, ak:
hosť úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok zariadenia, správa sa v rozpore so zásadami
slušného spoločenského správania a morálkou,
obťažuje svojím správaním ostatných hostí,
zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí, z dôvodu vyššej moci.
V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa
riadia platným reklamačným poriadkom zariadenia.

Ubytovateľ je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa
hygienických predpisov.
Ak ubytovateľ zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru zariadenia, alebo odcudzenie majetku
zariadenia, je ubytovateľ oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky zariadenia vyplývajúce z uvedených
skutočností po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu
hosťa.
Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom zariadenia.


Zodpovednosť za škodu

V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým
spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť.
Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo
zničením zariadenia a majetku zariadenia zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú odberateľ
u ubytovateľa objednal.

Iné sankcie a pokuty

V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných
opatrení ako:
zákaz fajčenia v priestoroch zariadenia,
spustenie dymovej clony pri akciách,
používanie otvoreného ohňa v priestoroch zariadenia môže byť zo strany ubytovateľa príslušnej osobe
vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000,00 Eur.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad
s týmito právnymi predpismi a odberateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami
týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň odberateľ
udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom
zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených vyššie uvedeným
zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z právnych
vzťahov medzi odberateľom a poskytovateľom. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s
udaním alebo bez udania dôvodu. Odberateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich
práv. Bližšie sú práva odberateľa vo vzťahu k ochrane osobných údajov uvedené v dokumente Ochrana
osobných údajov prístupnom na stránke www.domkyurieky.sk.

Riešenie alternatívnych sporov

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci
porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho
žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho

žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené
právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať
spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva
SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o
alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

V prípade predaja tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa
na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@domkyurieky.sk), ak nie je spokojný
so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní
od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami
sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať
spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj
prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom
a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a
sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa
ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor
tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku
za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty,
právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa
na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.V Liptovskej Teplej dňa: 15.09.2021