SK | DE
Domky u rieky

Ubytovanie v súkromí

Rezervujte si svoju dovolenku

Bootstrap Slider

Reklamačný poriadok


Alternatívne riešenie sporov

Milan Omasta - FeMONT

Domky „U rieky“

Liptovská Teplá 37, 034 83 Liptovská Teplá

Obchodné meno: Milan Omasta – FeMONT, Liptovská Teplá 37, 034 83 Liptovská Teplá

IČO: 35054301

IČ DPH: SK1020485884

Zapísaný: Okresný úrad Ružomberok, č.živ.reg.: ŽO98/000069-4MH/7388

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách
predávaných a poskytovaných v ubytovacom zariadení Domky „U rieky“ sa na základe zákona č.
634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:

Čl. I. Právo na reklamáciu

Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených
tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej
služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

Čl. II. Predmet reklamácie

Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u prevádzkovateľa
ubytovacieho zariadenia bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní
zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu klienta.
Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní.


Čl. III. Postup pri vybavovaní reklamácie

Ubytovacie služby

Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:

Výmena chybného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.

Reklamáciu vybavuje prevádzkar, alebo ním poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu
preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je
prevádzkar alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname
klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba
poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.

Čl. IV. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci
porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho
žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho

žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené
právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať
spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva
SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o
alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

V prípade predaja tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa
na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@domkyurieky.sk), ak nie je spokojný
so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní
od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami
sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať
spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj
prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom
a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a
sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa
ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor
tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku
za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty,
právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa
na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

V Liptovskej Teplej dňa: 15.9.2021